International tenniscamps
Mezinárodní tenisové kempy pro děti i dospělé


Informace pro přihlášené a jejich zákonné zástupce
o zpracování osobních údajů

dle platných právních předpisů, zejména Nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (GDPR)1. Proč zpracováváme Vaše osobní údaje


Tenisový kemp, na který jste přihlásili sebe nebo své dítě, provozuje v rámci své podnikatelské činnosti Ing. Stanislav Pařízek, IČO: 18903541, se sídlem: Mikulova 1572/13, 149 00 Praha 11 – Chodov. Přijetím Vámi vyplněného formuláře pro přihlášení se stává správcem ve formuláři výslovně uvedených osobních údajů přihlášeného účastníka. Jeho oprávnění zpracovávat tyto osobní údaje plyne ze skutečnosti, že jste dobrovolně vyplnili a podali přihlášku na webu. Organizátorovi kempů tím vznikly závazky plynoucí z Vaší účasti a spolu s nimi i právo zpracovávat ty Vaše osobní údaje, které k plnění těchto závazků nezbytně potřebuje. Bude to dělat jen v takovém rozsahu a v takové míře, které jsou pro tento účel nezbytné, dále pro plnění svých zákonných povinností a pro ochranu svých oprávněných zájmů. Údaje bude zpracovávat výhradně z těchto důvodů a za tímto účelem. Protože jste podali přihlášku, již k tomu není třeba Váš souhlas.


Ve všech záležitostech týkajících se Vašich osobních údajů, jejich ochrany a zpracování, se všemi žádostmi, podněty i poznatky o rizicích či porušení ochrany údajů se můžete obracet na Ing. Stanislava Pařízka, jehož kontaktní údaje najdete na http://www.internationaltenniscamps.com sekci Kontakt.


2. Které osobní údaje zpracováváme


Na základě vyplněné a odevzdané přihlášky zpracováváme údaje o Vašem jméně a příjmení, datu narození, adrese bydliště, e-mailu a telefonu, dále o jménu, příjmení a adrese bydliště a telefonu Vašeho zákonného zástupce. Dále jsou to údaje o úrovni Vašich hráčských dovedností, které nezbytně potřebujeme pro organizaci sportovních aktivit a vedení tréninků, a údaj o velikosti trička, který nezbytně potřebujeme pro zajištění potřebné výbavy.


Na Vaše zdravotní omezení, léky a zdravotní pojišťovnu se ptáme z důvodu preventivního lékařství, abychom mohli v souladu s našimi povinnostmi posoudit rizika spojená se sportovní aktivitou, na kterou se hlásíte. Vámi poskytnuté údaje o zdravotních omezeních a lécích jsou striktně chráněny a nejsou sdělovány žádným třetím osobám. Organizátor se na ně dotazuje a vyhodnocuje je z důvodu uvedeného v ustanovení čl. 9 odst. 2 písm. h) Nařízení GDPR – z důvodu nezbytnosti pro účely preventivního lékařství.


Na základě svého oprávněného zájmu pořizujeme během kempů fotografie dokumentující námi nabízené aktivity a poskytované služby a zveřejňujemejena webových stránkách tenisových kempů a v dalších materiálech. Tyto fotografie se zaměřují na zachycení charakteru akcí,jsou neodmyslitelnou součástí jejich pořádání, osoby na nich nejsou popsány jmény ani jinak identifikovány.


3. Kdo se k Vašim osobním údajům dostane


Bezpečnost osobních údajů je chráněna podle právních předpisů, zejména nařízení GDPR, a k osobním údajům nepřistupují žádné neoprávněné osoby.


Abychom mohli plnit své závazky vyplývající z Vaší přihlášky a účasti na kempu, osobní údaje v nezbytné míře a na základě písemné smlouvy o jejich zpracování zpřístupňujeme následujícím externím zpracovatelům:Výčet těchto zpracovatelů je platný ke dni předání těchto informací, na dotaz Vám vždy sdělíme, kteří zpracovatelé v aktuálním čase zpracovávají Vaše osobní údaje. Všechny uvedené osoby se ve smlouvě s organizátorem kempů zavázaly, že budou převzaté osobní údaje zpracovávat dle Nařízení GDPR, dle platných právních předpisů a pouze dle doložitelných pokynů správce osobních údajů. Zavázaly se také přijmout vhodná technická a organizační opatření k jejich ochraně. Ochrana osobních údajů je tak u nich zachována na stejné úrovni bezpečnosti jako u správce.


Orgány veřejné moci přistupují k osobním údajům podle zvláštních právních předpisů a správce jim je zpřístupní jen tehdy, kdy je to jeho právní povinnost.Osobní údaje zásadně nepředává do třetích zemí, v nichž neplatí Nařízení GDPR, ani mezinárodním organizacím.4. Likvidace osobních údajů


Osobní údaje zpracováváme po dobu trvání kempu a dále po dobu nezbytnou pro ochranu oprávněných zájmů organizátora (např. pro případ soudního sporu) v návaznosti na promlčecí lhůty. Poté osobní údaje vymažeme. Osobní údaje vymažeme rovněž v případě, že úspěšně uplatníte jiné své právo spojené s likvidací údajů či omezením jejich zpracování dle bodu 5.5. Jaká máte práva


- Na požádání vám písemně sdělíme a potvrdíme, jaké osobní údaje o Vás či o Vašem dítěti zpracováváme, proč, jakým způsobem a za jakým účelem. Do těchto osobních údajů můžete rovněž nahlédnout a vyžádat si kopii příslušných dokumentů. První kopie je poskytnuta zdarma.

- Můžete kdykoliv požádat o opravu nepřesností, o aktualizaci či doplnění osobních údajů.

- U osobních údajů, jejichž zpracování již není nezbytné pro účel, pro který byly shromážděny, nebo pokud zjistíte, že danékonkrétní údaje zpracovávat nemáme nebo tak máme činit v jiné míře či jiným způsobem, můžete požádat o jejich vymazání či o omezení jejich zpracování.

- V případě, kdy je pro zpracování osobních údajů nezbytný Váš souhlas (tam, kde nejsou zpracovávány na základě přihlášky, oprávněného zájmu, zákona ani jiného právního důvodu), můžete souhlas kdykoliv odvolat, a my tyto údaje ihned smažeme.

- Proti zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu můžete vznést kdykoliv námitku.

- V případě potřeby přenést elektronicky uchovávané osobní údaje zpracovávané na základě přihlášky či souhlasu k jinému správci Vám jena žádost poskytneme v přenositelné podobě či předáme jinému, Vámi určenému správci.

- Na každou podanou žádost či jiný podnět Vám odpovíme do jednoho měsíce.

- S případnou stížností se můžete obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, kontakty a více informací naleznete na www.uoou.cz

Prohlašuji, že jsem se s uvedenými informacemi seznámil a beru je na vědomí.